Archive for januari, 2011

Daar was het dan……

Maandag ontving ik de brief waarin stond hoeveel punten ik in 2010 had opgebouwd. Deze punten zijn belangrijk voor de berekening van de variabele eindejaarsuitkering. In 2010 heb ik 108 punten verdiend met het uitvoeren van mijn werk als trainer en adviseur. In 2010 werd er alleen gekeken naar de uitgevoerde dagdelen en de bijdrage aan FNV Formaat. In 2011 zal iedere training opgedeeld worden in een acquisitiegedeelte en een uitvoeringsgedeelte. Deze 108 punten betekende een extraatje in deze zware januarimaand. Ineens wordt duidelijk dat extra inzet beloond kan worden. Een stimulans voor medewerkers en de organisatie.

Op dinsdag ben ik de halve dag werkzaam geweest op een ambtelijk secretariaat. Het betreft een vrij grote gemeente die allerlei ontwikkelingen moet doormaken om zichzelf stevig te positioneren ten opzichte van omliggende gemeenten. De OR heeft een secretariaat waar wat achterstallig onderhoud is. In gesprekken met het dagelijks bestuur en de AS hebben we de ambities voor 2011 vastgesteld. Om te beginnen zal er in februari een nieuwe voorzitter gekozen worden middels een bijzondere bijeenkomst. De procedure is helder. Iedereen kan zich kandidateren en doet dit volgens een vast stramien. Vervolgens is er een stemming. De OR heeft op 20 januari een profiel vastgesteld en de kandidaten dienen zich analoog aan deze wensen te presenteren. Op 17 februari is het zo ver.

Op woensdag met een grote delegatie van de medezeggenschap van een onderdeel van de dienst justitiele inrichtingen gebogen over de missie en visie van de ondernemingsraad en een adviesaanvraag ten aanzien van een sluiting van een vestiging. De dag was bedoeld om de OC-leden kennis te laten maken met de missie en de visie en hen in staat te stellen hun mening te geven over de richting van de OR. De raad kiest er voor om mee te gaan in de richting van de bestuurder maar op de inrichting anders te willen (de wijze waarop we bij het doel komen). Dit leverde heftige debatten op over de WOR, de kwaliteit van besturen en onderlinge twist. Uiteindelijk kwam bijna iedereen op een lijn. Bijna want enkele gingen weg nadat duidelijk werd dat er een bepaalde koers werd ingezet. Vraag is dan of dat erg is of dat dat moet kunnen?

Op donderdag heb ik een bijdrage geleverd aan een congres voor rijksgesubsidieerde musea. De bijdrage ging over de aanwezigheid van sociaal kapitaal in organisaties en de rol die de medezeggenschap kan spelen om dat te stimuleren. Vanuit een theoretisch kader verkenden wij een praktijkvoorbeeld om af te sluiten met een checklist. Een praktische dag met oog voor de realiteit: bestuurders willen niet altijd dat OR’s de boer op gaan. De aanwezige deelnemers hebben voldoende bagage meegekregen om aan te tonen dat de bestuurder er ook wat aan heeft.

Gisteren gekeken naar een convenant tussen bestuurder en medezeggenschap. Bijzonder hoe dat opgesteld wordt. Er worden inhoudelijke schoten voor de boeg genomen waarmee de medezeggenschap zich al positioneert. Kritisch naar kijken. Niet erg dat OR’s zich inhoudelijk positioneren maar daar dient men dan wel een ander kader voor te zoeken. In een convenant regelen we de omgang en de wijze van besluitvorming.

Komende week ga ik aan de slag met speltheorie en heb ik een gesprek bij de Abvakabo-FNV over de dienstverlening in 2011. Verder artikel 24-overleggen bijwonen, advies presenteren en kennismaken met een bestuurder. Eten in Den Haag en Rijswijk en vrijdag met de eigen directie kijken naar de ontwikkelingen bij FNV Formaat.

Even kort!

Niet veel tijd voor een uitgebreid verslag. Het weekend even gebruiken om op adem te komen. Zojuist van de redacteur van de katern Strategie en Beleid een reactie gekregen op mijn artikel over netwerken. De inhoud gaat over sociaal kapitaal, de waarde daarvan voor organisaties en hoe ondernemingsraden daar aan kunnen bijdragen. De redacteur is zeer te spreken over de inhoud en zoals het er tot nu toe uitziet zal mijn artikel de opening zijn. Ben dus zeer vereerd.

Vandaag (zaterdag) een leidraad voor handelen voor een ondernemingsraad afmaken. Woensdag hebben we een conferentie met de oc’s en de or over de toekomst van de organisatie. De OR heeft een visie en een missie beschreven en gaat deze delen met de oc-leden. Benieuwd naar de uitkomst. Doel is in ieder geval zorgen dat de medezeggenschap 1 geluid afgeeft. Hiermee ontstaat kritische tegenmacht die zo nodig is voor gezonde bedrijfsvoering.

Inzicht…….

 

Maandag en dinsdag met de eigen ondernemingsraad (van FNV Formaat) op cursus geweest. Thema: onderlinge verhoudingen en ambities voor de komende maanden. De dagen waren ruim gevuld en intensief. We hebben twee belangrijke dossiers geanalyseerd. Ten eerste de variabele eindejaarsuitkering en de organisatieaanpassing. Waar hebben we de juiste keuzes gemaakt en waar niet? Dit leverde goede inzichten op voor de nog komende dossiers.

 

Woensdag ben ik samen met mijn collega Sara Meijknecht aan de slag geweest als campagneleider. Bij een onderneming in Den Haag de verkiezingen onder de aandacht gebracht. Er wordt aanstaande maandag een OR-proeverij georganiseerd en wij hebben zoveel mogelijk mensen getracht te mobiliseren. Het was bijzonder te merken hoe leuk mensen het vonden dat ze namens de OR eens aangesproken werden. De achterban heeft goede feedback gegeven op het functioneren van de raad en ook aangegeven waar hun zorgen zitten ten aanzien van de bezuinigingen. De agenda voor de komende periode is daarmee mede van input voorzien. De ‘powerpitchjes’ (binnen 3 minuten vertellen waarom OR werk boeiend en leerzaam is) gingen ons goed af. Zeker 15 toezeggingen gekregen. Nu maar afwachten……

 

Donderdag was de Nieuwjaarsborrel bij FNV Formaat. Een leuk samenzijn met collega’s.  Met drank en eten even vooruitkijken naar het nieuwe jaar en terugblikken op de kerstvakantie. Voor de borrel heb ik samen met Hans Hautvast een training voorbereid. Aanstaande donderdag geven we weer met zijn 2-en een cursus. Altijd leuk om dat met hem voor te bereiden en door te nemen. Erg leerzaam ook! Verder het besluitvormingslaboratorium onder de aandacht gebracht van collega’s en een teamvergadering gehad. Dit jaar zeg ik meer “nee” en ga ik mij focussen op klantgroepen en niet alle klanten meer bedienen.

 

Vrijdag naar Tilburg geweest om daar, met een aantal collega’s van FNV Formaat, deskundigheid op te bouwen over het nieuwe politiebestel en het nieuwe functiegebouw. We weten nu alles van de doorstroommogelijkheden, resultaatgebieden en de mandaatbepalingen.

 

Verder is het artikel over netwerken, sociaal kapitaal en ondernemingsraden op tijd naar de eindredacteur gegaan. Het is een artikel geworden over a) waarom is netwerken goed voor de organisatie? en b) hoe moet je netwerken? Het was de eerste keer dat ik een politicologische theorie (sociaal kapitaal) kon gebruiken binnen een artikel. Erg leuk om te doen! Ook zal er in februari een artikel van mijn hand verschijnen in HRoverheid.

Een goed 2011

Het jaar is begonnen en via deze weg wens ik u graag een goed en gezond 2011. Voor ondernemingsraadleden een jaar vol mooie resultaten en boeiende adviezen. In de vakantie twee detectives van Jussi Adler Olson gelezen. Zijn erg goed en lezen lekker snel weg. Wat uurtjes aan Youtube besteedt om wat video’s van concerten te zien. Mooie uitvinding!

Het jaar is direct hectisch begonnen. Voor een ondernemingsraad van jusititie en veiligheid heb ik de missie en visie geoperationaliseerd en verder handen en voeten gegeven. Nog te vaak kom ik OR’s tegen die de OC’s wat laten zweven en geen enkele taak geven ten aanzien van de doelen van de OR en de medezeggenschap in het algemeen. Gebruik OC’s als controlerend orgaan en geef ze handvatten wat ze voor de raad moeten betekenen. Verder een O&F-rapport gelezen en doorgespit. Deze met dezelfde OR besproken en gekeken naar de uitgangspunten, analyse en de kritische sleutelfactoren. De raad heeft uitgesproken veel te herkennen en langs die weg gaan we adviseren. De bestuurder moet toch op zijn minst de eigen analyse en uitgangspunten uit willen voeren. De raad gaat hem helpen daar op alert te blijven.

Met een collega ben ik in Den Haag aan de slag gegaan met de OR verkiezingscampagne. We hebben posters opgehangen, een OR Proeverij bedacht en zijn de kantoren afgegaan. Het levert leuke gesprekken op over medezeggenschap en de organisatie. Woensdag aanstaande het vervolg: op naar de buitenlocaties van de organisatie. Een ding is mij al duidelijk: de achterban vindt het heel erg leuk om benaderd te worden. 

Afgelopen dagen ben ik druk bezig geweest met het schrijven van een hoofdstuk voor de katern Strategie & Beleid van Kluwer. Het gaat over netwerken, sociaal kapitaal en medezeggenschap. Een praktische tekst met uitleg over theorie en praktijk van netwerken. Waar levert het een bijdrage aan? Niet alleen aan de eigen positie maar ook aan de weerbaarheid van de eigen organisatie. Dit laatste moet voor bestuurders ook boeiend zijn en dus roep ik op om ruimbaan te geven aan de ondernemingsraad. Bestuurders hebben het er in de praktijk nogal eens lastig mee dat ondernemingsraden actief de organisatie in gaan. Nergens voor nodig!

Gisteren met twee studenten politicologie gesproken over mijn werk en de politicologische relevantie er van. Meer en meer kom ik er achter dat de studie die ik gevolgd heb uitstekend past bij de werkzaamheden. Krachtenveldanalyses en belangen in kaart brengen om vervolgens de inhoud te realiseren dat is een belangrijk onderdeel van het werk. Dit is boeiend en je wordt keer op keer uitgedaagd de juiste analyse en inschatting te maken. Politicologen zijn met macht, conflict en samenwerking bezig. De ingredienten van medezeggenschap!

Komende week met de eigen ondernemingsraad op cursus. Het wordt een intensieve bijeenkomst daar de interne samenwerking onder de loep genomen gaat worden. Woensdag naar Den Haag voor fase 2 van de verkiezingscampagne en donderdag naar Woerden om met collega’s over speltheorie te praten. Vervolgens een teamvergadering en aansluitend een nieuwjaarsborrel. Vrijdag naar Tilburg om te praten over de veranderingen bij de politie en wat wij daar mee kunnen doen.