Archive for mei, 2011

Wees alert

Deze week bij een klant geweest die enerzijds wordt geconfronteerd met een verandering in zijn positie in de omgeving (type gemeente) en anderzijds met bezuinigingen. Dit zijn twee processen die naast elkaar lopen maar wel effect hebben op elkaar. Bij menig OR zie ik dat deze twee processen losgekoppeld worden. Dit leidt tot een duidelijk medezeggenschapsproces en de twee zaken komen ook vanuit verschillende noden tot stand. Echter na maanden van “loskoppelen” zien we nu dat de twee processen effect hebben op elkaar waardoor adviesaanvragen niet zomaar te beoordelen zijn. We zien namelijk dat de verandering in de organisatie en de bijbehorende was-wordt-lijst ineens wel erg in elkaar verlengde liggen en de was-wordt-lijst ook ingegeven wordt door de bezuinigingen. De OR heeft zich nu gepositioneerd door de komende maanden zeer nauwkeurig te kijken naar de onderdelen, bezetting en gevolgen van de bezuinigingen voor de onderdelen. Hiermee is het mogelijk nog wat bij te sturen. Een OR moet vooruitkijken en goed nadenken over de wettelijke en niet-wettelijke taken die de organisatie uitvoert: zijn we daar nog allemaal toe in staat?
Een andere klant van mij wordt geconfronteerd met een professionaliseringsslag. Dit proces hebben we opgedeeld in fasen (0-4) en er is bepaald in welke fase de belangrijkste sleutelfactoren voor succes zich zullen voordoen. Dit wordt de focus van de OR. Ook gekeken naar welke factoren echt zorgen voor de verbinding tussen de fasen. Alleen dan krijg je lijn in je advisering als OR. Daarnaast ook realistisch gekeken naar flexibiliteit die de bestuurder wenst en de vastigheid die de werknemers willen. Zo ontstaat er een goede positonering van de OR in een dergelijk proces.

Toekomst gemeenten

Op donderdag 28 april 2011 hadden wij in Woerden een actualiteitencollege over de toekomst van de Nederlandse gemeente. Dit college stond, min of meer, in het teken van het afscheid van een collega. Bij dit college hield een oud-gemeentesecretaris een college over het bestaansrecht van de gemeente. Dit college kende veel informatie met als kernpunten: bezuinigingen, indeling van de bestuurlijke kaart van Nederland, kwaliteit van bestuur en decentralisering van taken. Zijn opdracht aan Ondernemingraden is op voldoende energie te steken in de bewustwording bij de achterban dat er een leven na de gemeente is. Er zullen de komende jaren veel gemeenten fuseren en daardoor zijn er minder arbeidskrachten nodig. Dit zullen OR’s moeten oppakken en samen met de bestuurder voldoende tijd moeten steken in goed personeelsbeleid en andere instrumenten. Daarmee kan de overgang van de gemeentelijke organisatie naar een andere organisatie minder groot worden. In oktober is er een vervolg met prof De Vries van de Radboud Universiteit.

 

Verzelfstandiging is ook een thema waar veel gemeenten mee bezig zijn. Her en der worden culturele instellingen losgezongen van de gemeentelijke organisatie. Dit kan grote consequenties hebben voor de medewerkers. Belangrijk is dat ondernemingsraden aandacht besteden aan rapporten die opgesteld worden en randvoorwaarden die daarin gesteld worden. Dit biedt de raad houvast in het proces en levert de raad ook goede informatie op om het proces te monitoren.