Het vigerende Sociaal Flankerend Beleid bij de Rijksoverheid loopt per 1-1-2012 af. Op talloze plekken zijn ondernemingsraden en bestuurder zoekende naar: wat dan? Mogen we afspraken maken op lokaal niveau of kan dat niet? Het SFB helpt immers reorganisaties te vergemakkelijken en collectieve afspraken leiden tot gelijkheid. Afspraken per OR leiden tot verschillen. Moet we dat willen? Hierbij treden klassieke dilemma’s op: als een OR voor zijn achterban goede afspraken kan maken met de bestuurder waarom dan wachten op eventuele collectieve afspraken? Dit was een van de thema’s van de strategische werkconferentie van afgelopen week. Tijdens deze bijeenkomsten proberen de bestuurders van de AbvaKAbo FNV afstemming te zoeken met hun topkader.

 

Voorbereiden

Met collega’s druk bezig met het organiseren van de startbijeenkomst medezeggenschap van een grote universiteit in Nederland. Met man en macht organiseren we deze dagen om te zorgen dat de medezeggenschap hier een stevig fundament legt voor zijn zittingsperiode. We werken aan een strategisch document voor de gehele medezeggenschap met gezamenlijke uitgangspunten, er worden competentietrajecten opgestart en de gehele medezeggenschap krijgt de kans om deel te nemen aan trainingen en scholing (ook studentenraden en gemeenschappelijke vergadering). Zo wordt er gewerkt aan samenwerking. In oktober, november en december zullen we druk zijn met de ontwikkeling van de medezeggenschap hier.

 

Ondernemingsovereenkomst en visiedocument OR

Een OR die een zogeheten go/no-gobesluit ter advisering voorgelegd krijgt, moet op zijn tellen passen. Bestuurders leggen dergelijke documenten voor ter advisering (artikel 25) zonder verder te specificeren waarop advies gegeven moet worden. Ondernemingsraden schieten dan van rechtspositionele gevolgen naar huisvesting en van cultuur naar organisatiestructuur. Een heldere lijn aanbrengen is dan moeilijk. Ondernemingsraden zouden dan het initiatief naar zich toe moeten trekken door een fasering met logische opbouw voorstellen en op inhoud een visiedocument moeten opstellen dat met de bestuurder besproken kan worden. Een fasering leggen we vast in een ondernemingsovereenkomst. Hierin geven we aan in welke fase wat “opgeleverd” moet worden. En wanneer fase 1 afgerond is en fase 2 begint. Ook definiëren waarop de OR advies- of instemmingsaanvragen wil. Naast een dergelijke overeenkomst maken we ook werk van de inhoud. Bijvoorbeeld een bestuurder die in zijn notitie aangeeft dat er tussen lijn en staf een probleem is. Er worden weinig concrete suggesties gedaan hoe het probleem opgelost moet worden. De OR kan deze suggesties wel doen en daarmee alvast het inhoudelijke proces ondersteunen. Zo trek je als OR het initiatief naar je toe en heb je meer invloed dan wanneer je afwacht. Ik zelf plaats mijn adviezen in het werkraam van “sturing Rijksdienst”. In hoeverre wordt daar nu aan voldaan? Zo is de OR niet alleen bezig met rechtsposities maar ook met organisatieontwikkeling welke zo hard nodig is bij de overheid.

 

Tja…..

Een klant van mij heeft een bestuurder die de wet nogal eens lijkt te vergeten. De organisatie gaat fuseren. Hierbij is er in de omgeving een krachtenveld ontstaan waar de bestuurder waarschijnlijk ook geen greep meer op heeft. Alle energie zit in de omgeving en de interne organisatie wordt een beetje “vergeten”. De OR heeft te maken met een verplaatsing van standplaats, nieuwe bestuurder en, zoals gezegd, een fusie. Ga er maar aan staan (en dan zijn ze ook nog met zijn 2-en). Maandag moet er besloten worden of er sprake is van “schending van adviesrecht”. Als dat zo is dan moet de strategische afweging worden gemaakt: gaan we voor de juridische procedure of niet? Immers dergelijke procedures hebben altijd effect op de relatie met de bestuurder. Spannend dus.

 

Komende week

Maandag lever ik een bijdrage bij de bijeenkomst van de AbvaKabo FNV te Den Haag. Politiek primaat en bezuinigingen. Verder eindelijk zelf weer eens een overlegvergadering van de eigen OR. Dinsdag bijeenkomst met de gehele medezeggenschap van een ZBO en woensdag ben ik voorzitter bij een bijzonder overleg van de belastingdienst. ‘s Middags met collega’s praten over onze rol als adviseurs. Donderdag een bijeenkomst met het Kadaster. Vrijdag ontmoet marktgroep Overheid de collega’s van advocatenkantoor De Voort, Hermes de Bont uit Tilburg om kennis en ervaringen uit te wisselen over gemeentelijke samenwerking.