Archive for juli, 2012

Actualiteitencollege medezeggenschap overheid (14 september 2012 te Den Haag)

Professionalisering medezeggenschap bij de overheid

Actualiteitencollege medezeggenschap overheid

Verbeter de relatie met bestuur en verkrijg meer strategische invloed met Het Sturingsmodel van Linker

Meld je aan voor dit actualiteitencollege!

Continue verandering en grip krijgen

Overheidsorganisaties worden continue geconfronteerd met beleidswijzigingen,  verzwaring van takenpakketten en kostenreducties door politieke keuzes. Dit vraagt veel van organisaties, hun bestuurders en medewerkers. De logische reflex is dat ieder zich terugtrekt op het eigen gelijk waardoor spanning tussen bestuur en OR kan ontstaan. Juist dan is het van belang op elkaars taal te begrijpen en gezamenlijkheid de organisatiekeuzes (gegeven de politieke context) te doorleven en te bespreken, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar hoe? Dit actualiteitcollege wil u daar handvatten voor aanreiken.

Opening door Maarten Smorenburg (Waarnemend Algemeen Directeur Dienst Regelingen) en Han Hertmann (voorzitter OR Dienst Regelingen)

Maarten Smorenburg en Han Hertmann openen het programma met reflecties uit de praktijk over de relatie tussen de directie en de medezeggenschap.

Het Sturingsmodel van Linker

Paul-Jan Linker heeft het Sturingsmodel voor de Rijksoverheid ontwikkeld. Een model waarmee sturing van de organisatie en de relatie tussen OR en bestuur geanalyseerd en verbeterd kan worden. Het model biedt inzicht in verschillende organisatiekundige elementen zoals ‘de gezamenlijke vlag’, ‘instrumentarium om te sturen’, ‘organisatiestructuur’, ‘het verdelen van taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en rollen’, ‘vertrouwen’ en ‘druk’. Linker presenteert zijn model aan de hand van praktijk voorbeelden.

Ervaringen uit de praktijk

Twee OR’s die hebben kennisgemaakt met het Sturingsmodel en er mee hebben gewerkt vertellen hun ervaringen. Zo krijgt u direct te horen wat het Sturingsmodel de medezeggenschap oplevert.

Programma

09.30 Opening en welkom (door Bob Vermaak van FNV Formaat)
09.45 Dienst Regelingen: bestuurder en OR delen reflecties uit de praktijk 

Maarten Smorenburg (bestuurder) en Han Hertmann (OR) van Dienst Regelingen delen ervaringen uit de dagelijkse praktijk van overheidsmedezeggenschap. Hun reflecties zijn gericht op de onderlinge samenwerking. Het levert vraagstukken die in het vervolg worden meegenomen.

10.15 Het Sturingsmodel van Linker 

Paul – Jan Linker, Directeur/ Eigenaar van Sturingsadvies, licht zijn Sturingsmodel toe. Wat zijn de elementen van zijn model, welke inzichten levert het op en hoe kan het model er toe bijdragen dat de ondernemingsraad een betere (strategische) partner wordt van het bestuur?

  • Presentatie Sturingsmodel van Linker
  • Vragen en reacties uit de zaal
11.00 Pauze
11.15 Toepassing van het Sturingsmodel in de praktijk: OR NIFV en Nbbe  

De Ondernemingsraden van het Nbbe en het NIFV hebben, op basis van het Sturingsmodel, een adviestraject met hun bestuurders ingezet. Het model vormde de basis van een ongevraagd advies waarmee de Ondernemingsraden zichzelf strategisch positioneerden en daardoor goede resultaten konden bereiken.

  • Korte toelichting door OR’s
  • Reacties uit de zaal
11.45 Korte toelichting op ‘leerprogramma’ voor medezeggenschap bij de overheid: Verkrijg strategische invloed en wordt een factor van belang (samenwerking tussen FNV Formaat (team overheid) en Sturingsadvies)
12.15 Afronding

Welke deskundigen en specialisten?

Drs. P.J. (Paul-Jan) Linker is een zeer ervaren organisatieadviseur op het gebied van sturings- en verantwoordingsvraagstukken bij de (Rijks)overheid. Hij is auteur van het boek ‘Sturing in de Rijksdienst’ en was 7 jaar lang de projectleider en secretaris van de jury van de F.G. Kordes-Trofee, de prijs voor de beste publieke verantwoording. Na werkzaam te zijn geweest bij gerenommeerde bureaus als Deloitte heeft hij het adviesbureau ‘Sturingsadvies’ opgericht (www.sturingsadvies.nl).

Drs. B. (Bob) Vermaak werkt, als politicoloog met bestuurskundige kennis, bij FNV Formaat. Hij adviseert en traint ondernemingsraden bij de overheid. Hij is auteur van het boek ‘Inzicht in de OR bij de Overheid’ (2010) en ‘Praktisch omgaan met het politiek primaat’ (2012) en werkt aan een boek over samenwerkingsverbanden bij de overheid (2012). Hij is bekend met de specifieke kenmerken van de overheid: organisatieontwikkeling in de non-profitsector, reorganisatietrajecten bij de overheid, rechtposities en verhoudingen tussen georganiseerd overleg en ondernemingsraad (http://www.fnvformaat-or-advies.nl)

Data: 14 september 2012  Locatie:  Dienst Regelingen, Juliana van Stolberglaan 148 te Den Haag (NB. Vertoon van geldig legitimatiebewijs bij binnenkomst is verplicht). Kosten: €50,– (na aftrek GBIO: €0,–)

Aanmelden: Kitty.dolman@fnvformaat.nl

Zomer!

Het is zomer. We merken er alleen weinig van. Het regent en het waait. Af en toe een zonnetje. Ook de praktijk loopt gewoon door. Waar 2 jaar geleden juli en augustus rustige maanden waren, gaat de trein nu gewoon door. Dit jaar dus zelf even aan de rem trekken. Anders ga je ten onder aan werk!

De OR’s waarover ik hier veelvuldig verteld heb, zijn er uit. De bestuurders zijn akkoord gegaan met bijna alles wat de OR’s vroegen en daarmee is er een einde gekomen aan een lang traject. Vandaag (13 juli) gaat er een gezamenlijke nieuwsbrief uit waarin het proces beschreven wordt en de resultaten die geboekt zijn. Het is een traject van vallen en opstaan geweest. Tussen bestuurders en OR’s liep het dan gesmeerd en dan weer stroef. Uiteindelijk was de wil er om samen uit te komen en dat is gelukt. Ook heeft Marco Ouwehand (Abvakabo FNV) enorm zijn best gedaan voor de medewerkers een goed sociaal plan te realiseren. De inspanningen van hem waren onmisbaar om de OR’s in de juiste stelling te krijgen. Mooie samenwerking tussen vakorganisaties en medezeggenschap.