Archive for maart, 2013

Fijne Paasdagen en laat samenwerking leiden tot opstanding medezeggenschap en zeggenschap

Afgelopen week heb ik, samen met de voorzitter van de departementale ondernemingsraad (DOR) van het ministerie van OCW Wim van Oosterhout, een notitie geschreven die moet leiden tot een ‘denktank strategie en visie op de (semi-) overheid”. Een denktank met mensen die werkzaam zijn binnen het publieke domein (en een paar adviseurs) en al dan niet actief zijn binnen de medezeggenschap. De denktank kent inmiddels medewerkers/ORleden van o.a. de Belastingdienst, DJI, OM, gemeenten, gewone ambtenaren, zorg, onderwijs en een ZBO. Medewerkers die lang en kort werken bij de overheid, “hoog of laag” in de medezeggenschap zitten en medewerker zijn of bestuurder. Want ook de laatste groep is gevraagd deel te nemen. Het doel? Met elkaar in een breed perspectief kijken naar wat er nu bij de overheid allemaal gebeurt als gevolg van (politieke) besluiten en hoe kan een brede groep enig gezag verwerven en met die “geautoriseerde macht” beïnvloeden of in ieder geval een heldere analyse maken die de politiek al dan niet kan meenemen in zijn afweging? Dat is het doel. Dit te doen met een brede vertegenwoordiging sterkt niet alleen de analyses maar kan ook bijdragen aan de ketenwerking in het publieke domein. Hoe werken besluiten door in de “hiërarchische” lijn van de overheid (van ministerie naar gemeente of ZBO) en van overheid naar semi-overheid (zorg en onderwijs). Wij zoeken nog steeds OR-leden en medewerkers die willen bijdragen aan deze visie-vorming. Idee is dat er een database ontstaat van mensen die betrokken kunnen worden bij een beleidsvraagstuk en flexibele inbreng hebben. Meld je aan via @oradviezen

Na de oproep op Twitter kwamen er veel reacties. Dit heeft ons inziens ook veel te maken met het idee dat medewerkers graag betrokken willen zijn bij besluiten die te maken hebben met hun organisatie en werk. Er werken veel gemotiveerde medewerkers bij de overheid en de politiek lijkt daar nog wel eens wat laatdunkend over te doen. Mevrouw Asscher (juriste) stelde bij het laatste MNO-congres “dat participatie in besluitvorming een democratisch recht is”. Bij de overheid is dit, vanwege het primaat van de politiek lastig. Hier professioneel mee omgaan is voor medezeggenschap en politiek essentieel. Het is geen excuus om niet met elkaar over besluiten te hoeven praten maar een noodrem om de bestuurlijk-politieke verhoudingen te respecteren. Dialoog om goede besluiten te nemen (ook als politiek) is een verantwoordelijkheid waar politici niet voor weg mogen lopen. Deze week hebben we weer een mooi voorbeeld gezien hoe politieke besluiten uiteindelijk veel reuring opleveren (DJI). De denktank gaat proberen met oplossingen te komen die de waardigheid van het openbaar bestuur dienen en ook bijdragen aan een overheid waar het goed werken is.

“Inzicht in de OR bij de Overheid” is uit ( www.inzichtindeor.nl ). Het boek is geel van kleur en biedt veel inzichten over ontwikkelingen bij de overheid en de vraagstukken die daardoor ontstaan. Het boek geeft bestuurders inzicht in de denkwijze van ondernemingsraadsleden. OR-leden kunnen handvatten vinden die het innemen van een strategische positie vergemakkelijkt. Alles is gericht op het verbeteren van de overlegrelatie in een tijd waarin dat hard nodig is. In het tijdschrift HR-overheid schreef ik daar een artikel waarvan nu een blog op hun site staat. ( www.hroverheid.nl )

Nieuw Sociaal Flankerend Beleid (SFB)?

Gisteren bereikte mij het bericht dat de vakorganisaties er met minister Blok uit zijn: er is nieuw SFB afgesproken om alle veranderingen bij de Rijksoverheid (op het gebied van de personele consequenties) in goede banen te leiden. Dit akkoord wordt nog voorgelegd aan de leden van de vakbonden. Het akkoord heeft veel weg van het ‘bijna’ – akkoord uit juni 2012. Als dat klopt dan zou het reorganisatieontslag verdwijnen. Ben erg benieuwd naar de exacte tekst maar dit lijkt op goed nieuws voor alle reorganisaties die er thans lopen of aangekondigd worden. Voor ondernemingsraden in ieder geval van belang even op de rem te trappen om het akkoord te kunnen meenemen in de advisering. Ik wacht met spanning af!

Zie voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/03/25/minister-blok-en-vakbonden-eens-over-sociaal-beleid-rijk.html

Boek is uit!

Afgelopen woensdag is “Inzicht in de OR bij de overheid” uitgekomen. Het boek ziet er goed uit. Steven Jellinghaus heeft de belangrijkste juridische (rechtsposities, ed) behandeld in de context van de overheid. Hans Hautvast heeft een gedegen stuk geschreven over de ontwikkeling van overheidsorganisaties en kan, als voormalig bestuurder, ook goed aangeven hoe er vanuit de zeggenschapskant gedacht wordt over organisatiekanteling en ontwikkeling. Mijn bijdragen zitten her en der verspreid in het boek. Het is een mooi praktisch boek geworden waar alle belangrijkste thema’s worden behandeld met een handelingskader. (www.inzichtindeor.nl)

Mijn benoeming voor lid van de Raad van Toezicht voor een culturele instelling staat 16 april op het programma. Helaas heb ik dan zelf een training. Mijn eerste vergadering als lid van de RvT staat in juni gepland. Eerdaags wel een afspraak met de directeur van deze mooie organisatie in Utrecht. Bijzonder veel zin heb ik er in. Een eigen bijdrage mogen leveren aan het sterk houden van deze instelling.

De leergang voor de overheid wordt op steeds meer plekken zichtbaar. Het is een uiting van een nieuwe wens in de medezeggenschap. Kunnen bestuurder en ondernemingsraad nu niet samen een bepaald traject doorlopen om zo gezamenlijk te kijken naar de noden van de organisatie. En hoe krijgen we onszelf nu op een meer strategische positie? De A en O Fondsen hebben belangstelling. Zorg dat je hun uitingen in de gaten houdt! Deze leergang hoopt daar antwoorden op te geven (http://www.caop.nl/trainingen-workshops/medezeggenschap/open-inschrijving/leergang-en-dialoogworkshops-samen-werken-aan-toekomst-en-partnerschap.html).

Afgelopen week bij de Stampijfabriek geweest. Een initiatief van VOM. Een leuke sprankelende bijeenkomst gericht op het versterken van de aantrekkelijkheid van de overheid. De OR #hackthon werd tweede. Een mooie idee om jongeren weer warm te laten lopen voor de ondernemingsraad. Wordt vast verder uitgewerkt. Bij deze bijeenkomst kwam ik ook de directeur van een GGD tegen. Het gesprek ging snel over professionele medezeggenschap: wat is dat bij u? De 5 minuten waren tekort. 6 mei komt de bestuurder met OR-voorzitter naar het CAOP. Dit op initiatief van de bestuurder. Goed voorbeeld!

Raad van Toezicht – lid, nieuwe editie Inzicht in de OR bij de overheid en een leergang voor de medezeggenschap bij de overheid

Afgelopen woensdag sprak ik met de voorzitter van een Raad van Toezicht van een culturele instelling in Utrecht. Dit gesprek op voordracht van de ondernemingsraad. Deze heeft tijdens de verzelfstandiging van de gemeente het voordrachtsrecht gekregen (middels een motie door de gemeenteraad). De OR wil graag dat ik namens hem in de RvT zitting neem. Het werd een aangenaam gesprek over de uitdagingen voor dit type instellingen, mijn motivatie en de positie van de RvT in het krachtenveld van arbeidsverhoudingen. Met veel plezier ga ik mij inzetten voor deze organisatie waar louter zeer betrokken mensen iedere dag klaar staan voor inwoners van Utrecht.

Op 20 maart verschijnt de nieuwe editie van Inzicht in de OR bij de overheid. Een standaardwerk voor bestuurders, ondernemingsraadsleden en P&O-ers bij de overheid (https://www.sdu.nl/inzicht-in-de-ondernemingsraad-bij-de-overheid-abonnement.html). Het biedt praktische handvatten, theoretische vergezichten en praktijkvoorbeelden. Het boek is ook zeker interessant voor politici die willen weten hoe overheids-ondernemingsraadsleden dagelijks hun best doen om de politieke besluiten op een goede manier in te bedden in de organisatie. Met veel plezier heb ik meegewerkt aan deze nieuwe editie.

Ook heb ik met Paul – Jan Linker een leergang voor ondernemingsraden bij de overheid opgezet. Een manier om eens anders dan normaal de periode van de OR te beginnen of, wanneer je dat nuttig lijkt, eens onder deskundige begeleiding met twee adviseurs de organisatieontwikkelingen van het eigen onderdeel te bespreken. Nog te vaak zie ik OR-en en bestuurders die vooral zonder elkaar bezig zijn in plaats van met elkaar. De leergang is te vinden op de website van het CAOP en Sturingsadvies (http://www.caop.nl/trainingen-workshops/medezeggenschap/open-inschrijving/leergang-en-dialoogworkshops-samen-werken-aan-toekomst-en-partnerschap.html).

Afgelopen week ook een klankbordgroep van de Belastingdienst getraind en geadviseerd bij het innemen van de positie binnen het medezeggenschapsveld. De KBG-en moeten de segmentvorming van de belastingdienst mee helpen vorm geven. Een uitdagende taak. De KBG-en zijn geen formeel medezeggenschapsorgaan (alhoewel het conform de WOR een VBC is). Zij zullen vooral op basis van inhoudelijke kennis gezag moeten verwerven.

Komende week een dienst van Den Haag trainen in Noordwijk. De OR wil graag, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2014, input leveren aan de politieke besluitvorming. Op basis van het model van Linker, politieke theorie over belangen, samenwerking en conflict en stukken uit Inzicht in de OR bij de overheid wordt er gewerkt aan een inhoudelijke notitie. Donderdag naar een gemeente OR om te kijken hoe de OR bij de organisatieontwikkeling een rol kan spelen. Vrijdag naar de StampijFabriek in Driebergen om eens te bekijken of het mogelijk is om een Code voor Medezeggenschap bij de Overheid te formuleren.