Archive for category bobblog

Wiekiesjij / e-Democracy

Op dit moment ben ik eigenaar van e-Democracy BV en het label Wiekiesjij Met e-Democracy proberen we vernieuwende interventies te ontwikkelen en in te zetten. Dat we hierin succesvol zijn blijkt wel uit de medewerkersonderzoeken die wij bij het Openbaar Ministerie hebben uitgevoerd. Eerdaags starten we bij een zorginstelling in Noord-Holland. Daarnaast geef ik trainingen en adviseer ik ondernemingsraden. In samenwerking met mijn collega’s Eline en Nynke verzorg ik campagnes. Onlangs voor de gemeente Amsterdam. Wiekiesjij is het verkiezingslabel en is een sterk merk. We hebben in dit voorjaar voor de Nederlandse gemeenten een speciale actie gehad. Digitale verkiezingen zijn snel en eenvoudig. Inger Nijboer is de vaste kracht en stuurt het team van verkiezingsmanagers aan.

Werken aan partnerschap en toekomst organisatie

Vakantie

De afgelopen twee weken heb ik heerlijk vakantie gevierd op twee Griekse eilanden. Op Andros en Tinos (Cycladen) gelezen, gegeten en even helemaal niets gedaan. Een welkome afwisseling na een drukke en intensieve periode vol werk en privébeslommeringen. De Grieken waren blij met de toeristen en het uitzicht vanaf je ligbed is doorgaans magistraal: gladde zee, zeilboot en de zon. Wat wil een mens nog meer?

Strategische positie voor de OR: hoe krijg je deze?

Op 30 mei verzorgde ik, samen met Paul-Jan Linker, een workshop voor het A en O Fonds Gemeenten. Deze workshop is gericht op ondernemingsraden die een strategische positie willen krijgen. Het adviseren aan het einde van een besluitvormingstraject levert geen bevredigende dialoog met de bestuurder en leidt tot adviezen die niet echt bijdragen aan het versterken van het besluit. Hoewel plaatsingsplannen en -procedures belangrijk zijn, is het vaak pas aan het einde van een traject nuttig om er mee aan de slag te gaan. De workshop gaat in op de wederzijdse afhankelijkheid tussen bestuurder en OR, vertrouwen (wat is dat nu eigenlijk) en een Sturingsmodel voor de overheid. Paul-Jan gebruikt zijn model vaak bij bestuurders en kent dus hun gedachtengang en is zeer bekend met alle mogelijkheden en onmogelijkheden aangaande interne en externe sturing. Mijn bijdrage zit in het aangeven wat de medezeggenschap bij de overheid nu zo uniek maakt maar ook om concreet te maken hoe belangrijk het is om voorin de besluitvorming cruciale vragen te stellen en met voorstellen te komen. Wanneer de sturing, zowel intern als extern, niet goed is, zal dat op termijn leiden tot weer een reorganisatie. Daar zit naar mijn idee de crux in de huidige medezeggenschap. Het is dweilen met de kraan open en ondernemingsraden moeten durven eerder in het proces deel te nemen. Hiervoor ontbreekt vaak de kennis en deze workshop is er op gericht om daar wat aan te doen.

Leergang Strategische partnerschap

Samen met Paul-Jan heb ik een leergang ontwikkeld die gericht is op het versterken van de dialoog tussen bestuurder en OR, inhoudelijke thema’s bespreekt onder deskundige begeleiding en een langere looptijd heeft om daarmee de ontwikkeling van ondernemingsraadsleden te faciliteren. Deze leergang kan door ondernemingsraden afgenomen worden (en ook in samenzijn met de bestuurder doorlopen). Ik ben van mening dat dat de toekomst van medezeggenschap is. Samen durven nadenken over cruciale vraagstukken en dit vanuit de positie die de OR gekregen heeft: op gelijke voet een open en gelijkwaardige relatie waarin de bestuurder uiteindelijk bestuurt. Paul-Jan heeft zijn visie op medezeggenschap in de nieuwsbrief van het A en O Fonds betreffende medezeggenschap.

Landelijke OR dag 6 juni 2013
Op 6 juni is er een Landelijke OR-dag in Ede. 275 deelnemers! Samen met Wiekiesjij Ondernemingsraden organiseert het CAOP een referendum. Iedere deelnemer krijgt een stemkaart met code en kan zijn mening geven. De manier om sociale media in te zetten in besluitvorming. Kom jij ook?

Bestuurlijke drukte, O&F-rapport, vernieuwing en benoeming!

Vanochtend bericht Tros Kamerbreed dat minister Plasterk de herindelingen van de provincies op de lange baan heeft geschoven. Of het afstel of uitstel is, is onbekend. Feit is dat er veel maatschappelijke en politiek weerstand is en deze heeft de minister niet kunnen doorbreken (ondanks zijn tour door Nederland). Wat mij altijd opvalt is dat Ondernemingsraden niet (altijd) tegen herindeling zijn. Meestal zien de medewerkers wat de kosten en baten van afzonderlijke organisaties zijn (afstemmingsproblematiek, taken die niet uitgevoerd kunnen worden en minder loopbaankansen). De politiek zou bij zijn keuzes wat vaker de mening van de Ondernemingsraden mogen peilen. Naast de burgers zijn de medewerkers belangrijke stakeholder bij dit type processen. Ook zien we dat de overheid meer en meer taken overhevelt naar gemeenten. Hier gaan (op termijn) grote knelpunten ontstaan. Kunnen de gemeenten de taken wel uitvoeren en hoe krijgt een OR nu greep op deze ontwikkeling? Om antwoorden te krijgen op deze vraag, biedt het A + O – Fonds gemeenten een workshop aan op o.a. 24 juni 2013. Doel: werkelijk grip krijgen op ontwikkelingen en in staat zijn de juiste vragen te stellen en oplossingen te bieden op het juiste moment (gekoppeld aan de beleidscyclus). Meld je aan! En in inzicht in de OR bij de overheid lees je concrete handvatten voor de dagelijkse praktijk

Organisatie en Formatierapport
Een grote SSC-organisatie van de Rijksoverheid heeft in september 2012 een advies geschreven op basis van het op dat moment voorliggende organisatie & formatierapport. Het advies kende een opbouw waarin het organisatiebelang helder gedefinieerd was, personele vraagstukken behandeld werden en suggesties voor verbetering werden gedaan. Na het uitbrengen van het advies verdween de bestuurder en kwam er een interimmer. Deze deed het gehele proces nog eens over en presenteerde onlangs “zijn” O&F-rapport. Tot grote verbazing van de OR was er nagenoeg niks gedaan met het eerdere advies. Dat advies kon, als het ware, integraal overgenomen worden met alleen een andere datum er boven. De OR heeft opnieuw serieus gekeken naar wat voorlag en adviseerde negatief (personele paragraaf onvoldoende helder en financiële onderbouwing zeer mager). Dit tot grote teleurstelling van de bestuurder. De OR is nu in gesprek over een convenant en extra afspraken daar in. Ondertussen ben ik zo vrij geweest een second opinion te vragen bij een specialist en deze concludeert dat het advies van de OR de tekortkomingen in het O&F-rapport precies blootlegt. Trots ben ik op die conclusie en ook op de OR die zich zo goed inspant om te zorgen dat er nu echte besluiten worden genomen en geen halfzachte waarmee de organisatie en de medewerkers niet gediend zijn. Het laat mij (wederom) zien dat adviseurs OR-leden zaken/modellen moeten aanreiken die breder zijn dan alleen toetsingskaders of checklistjes en OR-leden het vertrouwen moeten ervaren dat ze zeer goed in staat zijn in overlegvergaderingen de juiste dingen te zeggen. Ben je in staat, met een OR ,met welk opleidingsniveau, dan ook een advies te produceren dat uit de mensen zelf komt en ook de organisatie (en daarmee de bestuurder) dient? Dan voeg je als adviseur wat toe. Daarnaast sterkt het mij in mijn idee dat ondernemingsraadsleden (als ze willen) net zulke analyses kunnen maken als externe organisatieadviesburo’s (die daar vervolgens veel geld voor vragen).

Wageningen UR
Afgelopen donderdag is er een vervolgdag van de Wageningen UR geweest. Samen met collega’s van FNV Formaat verzorgde ik deze dag waarin niet alleen de inhoud centraal stond maar ook de vernieuwing van de medezeggenschap. In de ochtend werd er verslag gedaan van de stappen die een vernieuwingscommissie gezet heeft en werden de meningen gepeild. In grote lijnen konden de deelnemers zich vinden in de voorgestelde verbeteringen. Nu komt het aan op het DOEN. Het proces gaat misschien wat langzaam maar draagvlak en transparantie is essentieel om een grote medezeggenschapsstructuur een stap te laten zetten. Daarnaast zal er eerdaags een referendum gehouden worden onder de medewerkers van de universiteit. Er wordt een vraag voorgelegd waar men op kan reageren. Hiermee krijgt de medezeggenschap inzicht in de meningen en gedachten van deze medewerkers. In een volgend blog vertel ik er meer over. Deze faciliteit komt van Wiekiesjij ondernemingsraden uit Groningen.

Bibliotheek Utrecht
Op maandag 15 april ben ik benoemd tot Raad van Toezicht-lid van de bibliotheek Utrecht. Dit op voordracht van de OR. Ik vind het een hele eer om deze vacature te mogen invullen. Op 21 juni is mijn 1e echte vergadering. Ik heb er zin in!

Maatschappelijke functie versus marktprincipes: belangrijk thema voor medezeggenschap

De actualiteiten bedienen onze denktank “visie en strategie (semi-) overheid”. Gisteren verscheen er een stevig artikel van Slijper over de situatie aan de Vrije Universiteit en vanmorgen hoorde ik een item op Radio 1 over de bezuinigingen bij het Gevangeniswezen.

Boris Slijper (docent aan de VU) schreef een boeiend opiniestuk over de situatie aan de Vrije Universiteit (NRC Handelsblad 8 april 2013). Bij de VU is een bestuurscrisis ontstaan. Slijper schrijft dit ondermeer toe aan het van toepassing verklaren van principes van het New Public Management (NPM) op een organisatie die niet als “bedrijf” is te karakteriseren. Een universiteit heeft, net als een gemeente of provincie, óók een maatschappelijke taak en dient maatschappelijke outcomes te realiseren. Slijper betoogt dat een “bedrijfsmatig bestuursmodel dat haar formele beslag kreeg in de wet MUB, een financieringsstructuur die gebaseerd is op productie (aantallen geslaagden) en de financialisering van universiteiten debet zijn aan een ontwikkeling waardoor de universiteit niet meer van medewerkers en studenten is. Hoewel de drie “pijlers” van zijn betoog wellicht niet 1-op-1 op overheidsinstanties zijn te plakken, kent zijn verhaal wel veel herkenning. Overheidsorganisaties kennen ook een versimpeling van hun functie door de output vooral numeriek en meetbaar te maken. Kan dit wel? Een vraag die mij als adviseur van ondernemingsraden en bestuurders bezighoudt en ik ook met ondernemingsraden probeer te beantwoorden bij adviezen of initiatieven.

Op Radio 1 werd vanmorgen aandacht besteed aan de situatie bij het Gevangeniswezen. Staatssecretaris Teeven heeft zijn plannen ontvouwd. Dit leidt tot veel beroering in het land. Onder de streep lijken bestuurders, burgemeesters en medewerkers aan te geven dat opgebouwd beleid met het badwater wordt weggegooid. De plannen voor actie liggen klaar. De bonden gaan op 25 april staken als Teeven zijn plannen niet van tafel haalt. Op de vraag “wat het alternatief dan is?”, kreeg de presentator van Radio 1 geen antwoord. “Alternatieven zijn aan de politiek. Daar gaan wij niet over”, aldus de vakbondsbestuurder. Mijn idee is dat wil de medezeggenschap dergelijke besluiten beïnvloeden dan moeten ze met alternatieven durven komen. Wanneer we alleen checken wat goed is, lopen we altijd achter de feiten aan en kost het bijzonder veel energie zaken bij te sturen. Uiteraard zijn vragen als rechtsposities en garanties op een andere passende functie essentieel voor de rust en het vertrouwen van medewerkers maar waarschijnlijk bieden we medewerkers meer perspectief als we op inhoud de besluiten durven te beïnvloeden. Met ook de eventuele negatieve consequenties van dien.

Deze twee onderwerpen laten mooi zien dat een “denktank” met brede vertegenwoordiging vanuit de overheid een goed signaal kan zijn richting de samenleving, politiek en medezeggenschap. De denktank start morgen bij RCE te Amersfoort. We starten met kennismaken maar ook met een eerste verkenning van de inhoudelijke opvattingen ten aanzien van de overheid en aanverwante sectoren.

De verkoop van “Inzicht in de OR bij de Overheid” loopt. Het boek wordt goed ontvangen en biedt een hoop aanknopingspunten voor ondernemingsraden en bestuurders. Het A+O-Fonds Gemeenten biedt komende zomer een paar workshops die gericht zijn op het verkrijgen van een strategische positie voor de OR en een stevige relatie met de bestuurder. Dat zal de komende tijd hard nodig zijn. (www.aeno.nl)

Aanstaande week word ik geïnstalleerd als Raad van Toezicht – lid. Vind het een enorme uitdaging en hoop mijn steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van deze mooie organisatie.

Jurisprudentie
Eat & Greet
Dinsdag 14 mei 2013

Doelgroep: medezeggenschap, bestuurder en HRM
Om van de nood een deugd te maken, organiseren Steven Jellinghaus, van advocatenkantoor De Voort Advocaten | Mediators en Bob Vermaak van CAOP op dinsdag 14 mei 2013 wederom een ‘Eat & Greet’ – bijeenkomst over actuele jurisprudentie en andere ontwikkelingen voor de profitsector en (semi-) overheid.

Inhoud: Sociaal Akkoord Rijksoverheid, medezeggenschapsstructuren en politiek primaat.
Actuele jurisprudentie van het afgelopen half jaar. De wetswijziging Wet op de Ondernemingsraden: wat betekent dit voor ondernemingsraden? Ook staan we stil bij het akkoord tussen minister Blok en de vakorganisaties. Dit akkoord vangt de personele consequenties bij reorganisaties op. Wat betekent dit voor adviestrajecten? Is er nog ruimte? Ook zoomen we in op het Functiegebouw Rijk en reorganisaties. Voorts wordt ingegaan op de vraag of een sociaal plan noodzakelijk is om te adviseren (IBM/VLM)? En de juridische haalbaarheid van nieuwe medezeggenschapstructuren (Albert Heijn) Tot slot: politiek primaat. Staat de uitspraak van het Mirandabad nog?

Jellinghaus en Vermaak combineren dit graag met een heerlijke Indonesische rijsttafel van Restaurant Djakarta te Utrecht (Lucasbolwerk 19). Er is tijdens deze eat & greet ruimschoots de gelegenheid voor interactie en het stellen van vragen.
Alle deelnemers aan deze ‘Eat & Greet’ krijgen na afloop de nieuwste druk (2013) van Inzicht bij de Overheid verstrekt, mede van de hand van beide begeleiders (www.inzichtindeor.nl).

Aanmelden en kosten: De kosten voor deze ‘Eat & Greet’ zijn €75,00 p.p. De meeting begint om 16.00 uur en eindigt om +/- 19.00 uur. Meld je uiterlijk 1 mei 2013 aan via e.schoonings@devoort.nl.

Dit onder begeleiding van:
Steven Jellinghaus
Dr. mr. S. (Steven) Jellinghaus is advocaat- partner alsmede mediator bij De Voort Advocaten | Mediators te Tilburg en universitair docent bij de Vakgroep Sociaal Recht en Sociale Politiek van de Universiteit van Tilburg. Hij beschikt over een grote
kennis en ervaring binnen de sector overheid waaronder de sector Rijk. In dit kader heeft hij vele ondernemingsraden en ambtenaren bijgestaan ter zake kwesties rondom sociaal flankerend beleid. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan, waaronder ‘Inzicht bij de overheid’ en het boek ‘Wet op de ondernemingsraden’ (uitgegeven bij Uitgeverij Paris 2010). Volg hem op Twitter via @steven_jel
Bob Vermaak
Drs. B. (Bob) Vermaak is politicoloog met bestuurskundige kennis en werkzaam bij het CAOP in Den Haag. Zijn werkervaring bestaat uit het begeleiden van tal van ondernemingsraden op zowel gemeentelijk als rijksniveau gedurende een reorganisatie,
fusietraject of herpositionering. In de praktijk ziet hij veel ondernemingsraden die stoeien met ‘wat mogen ze nu wel en wat mogen ze nu niet’? Hij schreef mee aan ‘Inzicht in de OR bij de overheid’ en schrijft thans aan een publicatie over samenwerkingsverbanden binnen de overheid. Zijn blogs zijn te lezen op bobvermaak.nl en je kunt hem op Twitter volgen via @oradviezen


Fijne Paasdagen en laat samenwerking leiden tot opstanding medezeggenschap en zeggenschap

Afgelopen week heb ik, samen met de voorzitter van de departementale ondernemingsraad (DOR) van het ministerie van OCW Wim van Oosterhout, een notitie geschreven die moet leiden tot een ‘denktank strategie en visie op de (semi-) overheid”. Een denktank met mensen die werkzaam zijn binnen het publieke domein (en een paar adviseurs) en al dan niet actief zijn binnen de medezeggenschap. De denktank kent inmiddels medewerkers/ORleden van o.a. de Belastingdienst, DJI, OM, gemeenten, gewone ambtenaren, zorg, onderwijs en een ZBO. Medewerkers die lang en kort werken bij de overheid, “hoog of laag” in de medezeggenschap zitten en medewerker zijn of bestuurder. Want ook de laatste groep is gevraagd deel te nemen. Het doel? Met elkaar in een breed perspectief kijken naar wat er nu bij de overheid allemaal gebeurt als gevolg van (politieke) besluiten en hoe kan een brede groep enig gezag verwerven en met die “geautoriseerde macht” beïnvloeden of in ieder geval een heldere analyse maken die de politiek al dan niet kan meenemen in zijn afweging? Dat is het doel. Dit te doen met een brede vertegenwoordiging sterkt niet alleen de analyses maar kan ook bijdragen aan de ketenwerking in het publieke domein. Hoe werken besluiten door in de “hiërarchische” lijn van de overheid (van ministerie naar gemeente of ZBO) en van overheid naar semi-overheid (zorg en onderwijs). Wij zoeken nog steeds OR-leden en medewerkers die willen bijdragen aan deze visie-vorming. Idee is dat er een database ontstaat van mensen die betrokken kunnen worden bij een beleidsvraagstuk en flexibele inbreng hebben. Meld je aan via @oradviezen

Na de oproep op Twitter kwamen er veel reacties. Dit heeft ons inziens ook veel te maken met het idee dat medewerkers graag betrokken willen zijn bij besluiten die te maken hebben met hun organisatie en werk. Er werken veel gemotiveerde medewerkers bij de overheid en de politiek lijkt daar nog wel eens wat laatdunkend over te doen. Mevrouw Asscher (juriste) stelde bij het laatste MNO-congres “dat participatie in besluitvorming een democratisch recht is”. Bij de overheid is dit, vanwege het primaat van de politiek lastig. Hier professioneel mee omgaan is voor medezeggenschap en politiek essentieel. Het is geen excuus om niet met elkaar over besluiten te hoeven praten maar een noodrem om de bestuurlijk-politieke verhoudingen te respecteren. Dialoog om goede besluiten te nemen (ook als politiek) is een verantwoordelijkheid waar politici niet voor weg mogen lopen. Deze week hebben we weer een mooi voorbeeld gezien hoe politieke besluiten uiteindelijk veel reuring opleveren (DJI). De denktank gaat proberen met oplossingen te komen die de waardigheid van het openbaar bestuur dienen en ook bijdragen aan een overheid waar het goed werken is.

“Inzicht in de OR bij de Overheid” is uit ( www.inzichtindeor.nl ). Het boek is geel van kleur en biedt veel inzichten over ontwikkelingen bij de overheid en de vraagstukken die daardoor ontstaan. Het boek geeft bestuurders inzicht in de denkwijze van ondernemingsraadsleden. OR-leden kunnen handvatten vinden die het innemen van een strategische positie vergemakkelijkt. Alles is gericht op het verbeteren van de overlegrelatie in een tijd waarin dat hard nodig is. In het tijdschrift HR-overheid schreef ik daar een artikel waarvan nu een blog op hun site staat. ( www.hroverheid.nl )

Nieuw Sociaal Flankerend Beleid (SFB)?

Gisteren bereikte mij het bericht dat de vakorganisaties er met minister Blok uit zijn: er is nieuw SFB afgesproken om alle veranderingen bij de Rijksoverheid (op het gebied van de personele consequenties) in goede banen te leiden. Dit akkoord wordt nog voorgelegd aan de leden van de vakbonden. Het akkoord heeft veel weg van het ‘bijna’ – akkoord uit juni 2012. Als dat klopt dan zou het reorganisatieontslag verdwijnen. Ben erg benieuwd naar de exacte tekst maar dit lijkt op goed nieuws voor alle reorganisaties die er thans lopen of aangekondigd worden. Voor ondernemingsraden in ieder geval van belang even op de rem te trappen om het akkoord te kunnen meenemen in de advisering. Ik wacht met spanning af!

Zie voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/03/25/minister-blok-en-vakbonden-eens-over-sociaal-beleid-rijk.html

Boek is uit!

Afgelopen woensdag is “Inzicht in de OR bij de overheid” uitgekomen. Het boek ziet er goed uit. Steven Jellinghaus heeft de belangrijkste juridische (rechtsposities, ed) behandeld in de context van de overheid. Hans Hautvast heeft een gedegen stuk geschreven over de ontwikkeling van overheidsorganisaties en kan, als voormalig bestuurder, ook goed aangeven hoe er vanuit de zeggenschapskant gedacht wordt over organisatiekanteling en ontwikkeling. Mijn bijdragen zitten her en der verspreid in het boek. Het is een mooi praktisch boek geworden waar alle belangrijkste thema’s worden behandeld met een handelingskader. (www.inzichtindeor.nl)

Mijn benoeming voor lid van de Raad van Toezicht voor een culturele instelling staat 16 april op het programma. Helaas heb ik dan zelf een training. Mijn eerste vergadering als lid van de RvT staat in juni gepland. Eerdaags wel een afspraak met de directeur van deze mooie organisatie in Utrecht. Bijzonder veel zin heb ik er in. Een eigen bijdrage mogen leveren aan het sterk houden van deze instelling.

De leergang voor de overheid wordt op steeds meer plekken zichtbaar. Het is een uiting van een nieuwe wens in de medezeggenschap. Kunnen bestuurder en ondernemingsraad nu niet samen een bepaald traject doorlopen om zo gezamenlijk te kijken naar de noden van de organisatie. En hoe krijgen we onszelf nu op een meer strategische positie? De A en O Fondsen hebben belangstelling. Zorg dat je hun uitingen in de gaten houdt! Deze leergang hoopt daar antwoorden op te geven (http://www.caop.nl/trainingen-workshops/medezeggenschap/open-inschrijving/leergang-en-dialoogworkshops-samen-werken-aan-toekomst-en-partnerschap.html).

Afgelopen week bij de Stampijfabriek geweest. Een initiatief van VOM. Een leuke sprankelende bijeenkomst gericht op het versterken van de aantrekkelijkheid van de overheid. De OR #hackthon werd tweede. Een mooie idee om jongeren weer warm te laten lopen voor de ondernemingsraad. Wordt vast verder uitgewerkt. Bij deze bijeenkomst kwam ik ook de directeur van een GGD tegen. Het gesprek ging snel over professionele medezeggenschap: wat is dat bij u? De 5 minuten waren tekort. 6 mei komt de bestuurder met OR-voorzitter naar het CAOP. Dit op initiatief van de bestuurder. Goed voorbeeld!

Raad van Toezicht – lid, nieuwe editie Inzicht in de OR bij de overheid en een leergang voor de medezeggenschap bij de overheid

Afgelopen woensdag sprak ik met de voorzitter van een Raad van Toezicht van een culturele instelling in Utrecht. Dit gesprek op voordracht van de ondernemingsraad. Deze heeft tijdens de verzelfstandiging van de gemeente het voordrachtsrecht gekregen (middels een motie door de gemeenteraad). De OR wil graag dat ik namens hem in de RvT zitting neem. Het werd een aangenaam gesprek over de uitdagingen voor dit type instellingen, mijn motivatie en de positie van de RvT in het krachtenveld van arbeidsverhoudingen. Met veel plezier ga ik mij inzetten voor deze organisatie waar louter zeer betrokken mensen iedere dag klaar staan voor inwoners van Utrecht.

Op 20 maart verschijnt de nieuwe editie van Inzicht in de OR bij de overheid. Een standaardwerk voor bestuurders, ondernemingsraadsleden en P&O-ers bij de overheid (https://www.sdu.nl/inzicht-in-de-ondernemingsraad-bij-de-overheid-abonnement.html). Het biedt praktische handvatten, theoretische vergezichten en praktijkvoorbeelden. Het boek is ook zeker interessant voor politici die willen weten hoe overheids-ondernemingsraadsleden dagelijks hun best doen om de politieke besluiten op een goede manier in te bedden in de organisatie. Met veel plezier heb ik meegewerkt aan deze nieuwe editie.

Ook heb ik met Paul – Jan Linker een leergang voor ondernemingsraden bij de overheid opgezet. Een manier om eens anders dan normaal de periode van de OR te beginnen of, wanneer je dat nuttig lijkt, eens onder deskundige begeleiding met twee adviseurs de organisatieontwikkelingen van het eigen onderdeel te bespreken. Nog te vaak zie ik OR-en en bestuurders die vooral zonder elkaar bezig zijn in plaats van met elkaar. De leergang is te vinden op de website van het CAOP en Sturingsadvies (http://www.caop.nl/trainingen-workshops/medezeggenschap/open-inschrijving/leergang-en-dialoogworkshops-samen-werken-aan-toekomst-en-partnerschap.html).

Afgelopen week ook een klankbordgroep van de Belastingdienst getraind en geadviseerd bij het innemen van de positie binnen het medezeggenschapsveld. De KBG-en moeten de segmentvorming van de belastingdienst mee helpen vorm geven. Een uitdagende taak. De KBG-en zijn geen formeel medezeggenschapsorgaan (alhoewel het conform de WOR een VBC is). Zij zullen vooral op basis van inhoudelijke kennis gezag moeten verwerven.

Komende week een dienst van Den Haag trainen in Noordwijk. De OR wil graag, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2014, input leveren aan de politieke besluitvorming. Op basis van het model van Linker, politieke theorie over belangen, samenwerking en conflict en stukken uit Inzicht in de OR bij de overheid wordt er gewerkt aan een inhoudelijke notitie. Donderdag naar een gemeente OR om te kijken hoe de OR bij de organisatieontwikkeling een rol kan spelen. Vrijdag naar de StampijFabriek in Driebergen om eens te bekijken of het mogelijk is om een Code voor Medezeggenschap bij de Overheid te formuleren.

Organisatieontwikkeling bij ministeries

Tal van overheidsorganisaties zitten in een doorontwikkelingsfase, transitie, reorganisatie of welk ander woord er ook voor wordt gebruikt. Zaken moeten anders. De maatschappij wordt complexer, burgers vragen andere diensten, Europa wil een hoop van de Nederlandse overheid en de Tweede Kamer heeft ook zo zijn wensen. Een buitengewoon lastig speelveld voor ondernemingsraden en bestuurders. Allen zijn op zoek naar de juiste houding in deze ontwikkeling en eveneens op zoek naar de antwoorden. Pilots, proeftuinen of andere tijdelijke situaties worden getest om te analyseren wat wel en niet werkt. Ondernemingsraadsleden maken zich zorgen over de gevolgen voor de medewerkers. Die zorg wordt het beste geborgd als de OR-leden ook na durven te denken over de juiste inhoudelijke oplossing voor de uitvoering van de (extra) publiekrechtelijke taken en wat de consequenties van organisatieverandering zijn voor deze uitvoering. Wanneer OR-en in staat zijn met zinnige suggesties te komen, zullen bestuurders ook meer luisteren naar de adviezen om de personele consequenties op te vangen. Zoek als OR ook naar de eindresultaten van een organisatieontwikkeling en beoordeel (incrementeel) met de bestuurder welke stappen worden gezet om daar uiteindelijk ook op uit te komen. Dan verkrijg je positie en voeg je werkelijk wat toe.

Op 14 mei organiseren Steven Jellinghaus en ik weer een eat&greet (www.devoort.nl). We staan stil bij de wetswijziging Wor, actuele jurisprudentie en we zullen kijken naar een aantal praktijkcases van ondernemingsraden (wat werkt wel en wat werkt niet). We gaan met elkaar in discussie en na afloop netwerken we onder het genot van een rijsttafel en een glas bintang. Dit alles bij restaurant Djakarta in Utrecht.

Vanaf januari ben ik tijdelijk redactielid van het tijdschrift HR Overheid. Een magazine voor HRM, bestuurders en ondernemingsraden. Een tijdschrift dat veel zaken vanuit verschillende perspectieven belicht. Ik zal vooral schrijven over medezeggenschap bij de overheid. Ondertussen werk ik ook aan een aanbod voor bestuurders en ondernemingsraden om de medezeggenschapsperiode eens totaal anders te starten dan normaal. Dit om te zorgen dat de OR zijn toegevoegde waarde laat zien maar ook om een werkelijke dialoog tussen bestuurder en OR op gang te brengen. Binnenkort meer hierover!