Archive for category bobblog

Bestuurder en OR: durven jullie het aan?

In het politieke debat lijkt de roep om verantwoording voor wat de overheid doet steeds groter. Dit wordt aangewakkerd door de economische crisis en de normendiscussie over salariëring in het publieke domein. Wat gebeurt er met het belastinggeld? Wordt dat doelmatig besteed? Deze publieke discussie sijpelt door in de overheidsorganisaties. De minister zal zijn SG opdragen te zorgen dat middelen doelmatig besteed worden en er verantwoording over af te leggen. Dit wordt vertaald in een zakelijker optreden in ministeries wat een uitwerking heeft op de organisatieonderdelen. Bestuurders moeten toewerken naar meer uniformering, handhaven van beleid en eenduidigheid in optreden. “Degene die buiten mij om bevorderingen geeft of misbruik maakt van bewust belonen, is morgen weg”, aldus een bestuurder.  Een voorbeeld van de reactie van bestuurders op de toenemende verzakelijking en verharding. Niet dat dit een a priori verkeerde ontwikkeling is echter hij leidt wel tot een cultuur waarin vrijheid nemen niet echt gestimuleerd wordt terwijl een zekere mate van vrijheid bijdraagt aan ondernemerschap en dat in een tijd waarin ‘ondernemerschap’ een toverwoord voor veel (voormalige) overheidsorganisaties is. De zoektocht naar de juiste balans tussen toewerken naar meer bedrijfsmatig werken en ondernemerschap om kansen te verzilveren en/of klanten met maatwerk te bedienen (ook al past dat niet direct in de gestandaardiseerde dienstverlening) is de uitdaging die bestuurder en medezeggenschap samen aan kunnen gaan. Hoe zorgen zij er voor dat de organisatie goede resultaten laat zien en tegelijkertijd toekomt een de politieke wens bedrijfsmatig te zijn en zorg te dragen voor constantheid in de dienstverlening?


 

Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel: a new era

Afgelopen maandag meldde ik mij voor het eerst bij het CAOP. Gevestigd aan de Lange Voorhout en met heel veel boeiende activiteiten. Ondertussen kennis gemaakt met de medewerkers van BIOS. Zij doen onderzoek naar de integriteit bij de overheid (en dan bovensectoraal). Ook kennis gemaakt met een aantal collega’s die secretariële werkzaamheden bij Defensie verzorgen. Het team waar ik in zit, is klein. We zijn met zijn 3-en en een flexibele schil. Ik kijk uit naar de ontmoetingen met de overige collega’s. Het kennismakingsgesprek met Philip Geelkerken (directeur) was persoonlijk, boeiend en vooral stimulerend. We spraken over de uitdagingen in de medezeggenschap en onze visie daar op. Daarnaast besteedden wij aandacht aan de ontwikkelingen bij de overheid. Leuk! Ook het gesprek met Henk Slijkhuis was interessant en de samenwerking met hem belooft veel goeds. Met Tineke al de eerste gesprekken gevoerd met uitgeverijen en ook heb ik mogen overleggen met de ondersteuner van de leerstoelen die het CAOP “in de lucht houdt”. Via de Abvakabo FNV kwam een eerste klant binnen. Afgelopen vrijdag langs geweest en in de week van 21 januari ondersteun en adviseer ik de OR bij het formuleren van een advies en het overleg met de bestuurder. Verder druk bezig met het schrijven aan Inzicht in de OR bij de overheid. Het is een onmenselijke deadline: eind januari maar wat “moet moet” zeg ik dan maar.  Het zal een enerverend jaar worden!

Goed 2013 gewenst!

Dat was 2012 en dat wordt 2013!

2012

Het afgelopen jaar stond in het teken van: afscheid nemen, nieuwe inzichten krijgen en adviesklussen over de vorming van een nieuwe ZBO en de verzelfstandiging van bibliotheken en trainingen gericht op het op gang komen van de medezeggenschap in een lastig tijdsgewricht. De crisis slaat meer en meer om zich heen en de overheidsinstanties beginnen nu echt te kraken in hun voegen.

Afscheid nemen en klussen in 2012

In oktober van dit jaar werd ik gevraagd bij het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) te komen werken. Na 6 jaar FNV Formaat was het tijd voor een nieuwe stap. Bij FNV Formaat heb ik na 1 jaar de overstap van het ‘bouwteam’ naar het ‘overheidsteam’ gemaakt. Toenmalig directeur Hans Hautvast vond dat beter bij mijn achtergrond passen. Met mijn studie politicologie beschik ik over kennis van het openbaar bestuur in Nederland en ben ik bekend met de (politieke) processen die zich afspelen binnen en buiten overheidsorganisaties. De stap legde mij geen windeieren. Samen met Hans Hautvast en Steven Jellinghaus schreef ik in 2010 een nieuwe editie van “inzicht in de or bij de overheid” en organiseerden FNV Formaat samen met De Voort advocaten en het CAOP een congres over 15 jaar WOR bij de overheid. Verder kon ik, door het netwerk met de AbvaKabo FNV, gemakkelijk toegang krijgen tot de bestuurders van de vakbonden. Jan Willem Dieten en Harry van de Veerdonk leerden mij de rol en taakverdeling tussen OR en GO en via hen kreeg ik de informatie die ik nodig had om voor klanten meerwaarde te hebben. Die samenwerking met het gehele overheidsteam van de AKF zet ik (hopelijk) voort. De afgelopen 5 jaar heb ik een veelvoud aan verschillende klanten begeleid: bibliotheken, ZBO’s, gemeenten die opgeheven werden (Rozenburg), gemeenten die zich ontwikkelen naar een regiegemeente, musea, schouwburgen, ministeries en diensten. De klanten hebben allemaal zo hun eigen problematieken: hoe verzelfstandig je op een ‘gezonde manier’? Hoe verwerk je de taakstelling? Is er nu werkelijk sprake van het ‘politiek primaat’? Sluiten van een zwembad? Teamontwikkeling en omgang met de bestuurder. Organisatie- en formatierapporten en implementeren van een functiegebouw. Door veel ‘vlieguren’ te maken, kreeg ik ook goed contact met bestuurders. Een onmisbare schakel in goede begeleiding van een OR. Zonder bestuurder kan je niks. En ook door voor hem een betrouwbare partner te zijn, wordt het mogelijk organisatieontwikkeling met de OR te doen (ipv zonder). En bovenal wat kom je leuke mensen tegen! Door het werk ontmoet je veel mooie mensen met hun eigen verhaal. Dit is misschien nog wel het mooiste van het werk. Het verzoek de overstap te maken naar het CAOP werd ingegeven door de mening dat 6 jaar FNV Formaat genoeg is én dat het CAOP het instituut rondom arbeidsverhoudingen bij de overheid is. Het CAOP ontwikkelt kennis en die kennis is voor ondernemingsraden goed om te hebben. Check voor bijvoorbeeld de ontwikkelingen over de toekomstige organisatie in het onderwijs: www.caop.nl

Nieuwe inzichten

Het traject bij de Wageningen UR en de gesprekken met onder andere Cees van Dijk en Aalt Dijkhuizen maken duidelijk dat ‘medezeggenschap – zeggenschap’ een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is. Alleen door bestuurder en medezeggenschap in te laten zien dat verandering en versterking van de medezeggenschap-zeggenschap alleen kan als beide partijen de bereidheid hebben om werkelijk een stap te zetten, is een mooi proces. In 2013 ga ik er mee door. Ook de gesprekken met René Snel (FNV Formaat) over medezeggenschap en de wijze waarop er werkelijk beïnvloeding kan plaatsvinden, hebben mijn visie op de medezeggenschap de afgelopen jaren gekleurd. Wil je als OR (-lid) een resultaat neerzetten dan gaat het er ook om hoe graag je dat zelf echt wil. Met die intentie zet ik mijn trainingen in. En ik ben van mening dat het OR-lidmaatschap professioneel handelen verdient. Het is een uniek fenomeen (de OR) en leden die alleen vergaderen en verder weinig uitrichten, dragen de last van de tanende belangstelling voor het OR-werk. OR-werk moet worden gevoed vanuit het gemeenschappelijk belang, gedeelde waarden en een gezamenlijke opvatting van wat professionele medezeggenschap is. Ik zal deze discussie in 2013 oppakken met collega’s, OR-leden, bestuurders en andere belanghebbenden. Doe je mee? Stuur een DM via linkedin.

2013

In 2013 staat er heel wat op stapel. Verheugd ben ik met de toeloop van klanten via bestuurders van de vakbonden, juristen en klanten. En wat ik erg gewaardeerd heb, is de wijze waarop mijn klanten op mijn vertrek hebben gereageerd. Ik kom hen vast nog eens tegen. Ook gaan we een nieuwe editie van “inzicht in de or bij de overheid” maken waarbij de PR in onze eigen handen komt te liggen. Het moet een editie worden die voor iedere OR onmisbaar is. Er komen moeilijke tijden aan: decentralisatie van taken, taakstellingen, verandering van de positie van gemeenten, een-concerngedachte, etc, etc. Allerlei vraagstukken waar OR-en “wat van moeten vinden”. Het boek moet een handreiking worden voor alle OR-leden (jong en oud/ veel en weinig ervaring). Ook ga ik mijn eigen boek over besluitvorming schrijven. Veel OR-leden hebben nog niet in de gaten dat de werkelijke besluitvorming buiten de overlegvergadering plaats heeft. Wil je echt invloed dan is het belangrijk dat te doorzien. Samen met Steven Jellinghaus ga ik eindelijk het boekje over “samenwerking tussen organisatie en medezeggenschap” afmaken en komt er nog een artikel in een katern van Strategie en Beleid (Kluwer). Verder pak ik alle uitdagingen op die ik tegen zal komen en maken we er weer een mooi jaar van.

Afsluiting

Graag wens ik u een fijne kerst met in 2013 mooie (medezeggenschaps-)momenten. Momenten van inzicht, doorzicht en vooral momenten met perspectief op kansen en euforie. Vooral dat laatste is belangrijk: euforie! Vier de successen en kies soms voor de lange termijn om de euforie te laten smaken en wellicht op korte termijn even bakzeil te halen. Effectieve medezeggenschap is die medezeggenschap die weet hoe dit spel te beïnvloeden en te bespelen. Alleen dan bereik je je doel. Een goed 2013 gewenst in gezondheid en geluk!

Bob Vermaak

 

Eat & Greet weer groot succes

Op 4 december organiseerde ik, met Steven Jellinghaus, een eat & greet in Utrecht (restaurant Djakarta aan het Lucas Bolwerk). Het concept is simpel: lekkere rijsttafel, actuele jurisprudentie, Bintang en gesprekken over medezeggenschap. Steven besteedde bij deze bijeenkomst aandacht aan een uitspraak van de rechter t.a.v. renovatie van een gemeentelijk zwembad. De uitspraak van de rechter was duidelijk: dit viel niet onder het politiek primaat. Een baanbrekende uitspraak want zoveel is er nog niet over het begrip ‘politiek primaat’ geduid. Het was de cliffhanger van de behandelde uitspraken en deze maakte zich helemaal waar! Dolblij met deze uitspraak. Geeft perspectief op meer. In mei 2013 zal de volgende eat & greet zijn.

Project bij Nederlandse universiteit wordt voortgezet


In 2013 zetten we, FNV Formaat en het CAOP, het project bij één van onze universiteiten door. Op 8 november (zie een vorige blog) zetten wij, met een representatieve groep, een stap in een vernieuwingstraject. Op basis van die uitkomsten wordt er komende maandag vooruitgekeken naar 2013. Welke stappen gaan er gezet worden en door wie? Na de bijeenkomst hebben medezeggenschappers zich aangemeld om bij het vervolg actief betrokken te zijn.

 

Complexe besluitvormingsprocessen vragen om ‘actie’

Onlangs ben ik betrokken geraakt bij de RUD-vorming in een van de Nederlandse provincies. De RUD-vorming is een resultaat van o.a. Enschede (vuurwerkramp) en Moerdijk. Crisisbeheersing wordt steeds complexer en de eisen die aan vergunningen worden gesteld steviger. Dit maakte dat, wanneer er een crisis is, gemeenten en provincie moeten samenwerken hetgeen afstemmingsproblemen opleverde. Het vormen van een regionale uitvoeringsdienst (RUD) is het antwoord dat geformuleerd is. De RUD’s moeten per 1-1-2013 staan en in werking treden. Veel RUD’s halen dat niet omdat gemeenteraden traag besluiten. Er moet een gemeenschappelijke regeling worden opgericht en daarmee verliezen gemeenten invloed en taken. Op sommige plekken is die besluitvorming nog niet doorlopen en is het fenomeen ‘weigergemeente’ ontstaan. Ondernemingsraden van al die deelnemende gemeenten (en provincie) moeten adviesaanvragen krijgen over het ‘latende-deel’. Het deel dat men overdraagt aan de RUD. En op RUD-niveau dient er een bijzondere OR te zijn die de samenhang tussen het O&F-plan én het advies van de latende OR-en tot één geheel moeten smeden. Een complexe zaak want wat hebben al die OR-en geadviseerd en kan de ene OR het gehele proces ophouden? Vaak ziet men dat de medezeggenschap dan in een procedurele kramp schiet. De procedures volgen en daar op letten is dan een groot aandachtspunt. Helaas blijkt uit de praktijk dat men daar niet echt veel mee bereikt. Wil de medezeggenschap invloed hebben op de ‘nieuw op te zetten arbeidsorganisatie’ dan zal hij op inhoud moeten inzetten. Bijvoorbeeld: organisatiebarrieres dienen geslecht te worden om doorstroom en onderlinge samenwerking tussen RUD’s te vergroten. HR21 moet ingevoerd worden om te zorgen dat er werkelijk mobiliteit kan ontstaan tussen de deelnemende partijen. Of crisisbeheersing moet echt aandacht krijgen in de bedrijfsplannen om te zorgen dat we aan de wettelijke taken kunnen voldoen. Allemaal posities die de medezeggenschap op inhoud kan innemen en daarmee ook werkelijk een bijdrage levert een de organisaties. Hopelijk draagt dat dan ook bij een meer belangstelling voor de medezeggenschap als er verkiezingen georganiseerd gaan worden!

 

Vertrek bij FNV Formaat

Per 1 januari 2013 verlaat ik FNV Formaat en treed ik in dienst bij het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP). Het CAOP doet onderzoek en verspreidt best practices over ontwikkelingen in de arbeidsverhoudingen in het publieke domein. Tot die arbeidsverhoudingen behoort ook de medezeggenschap. Medezeggenschap is een essentieel onderdeel daarvan. In 2010 organiseerden FNV Formaat en CAOP nog een congres over 15 jaar WOR bij de overheid. Het CAOP heeft mij gevraagd mijn advies- en trainingservaring voor hen te komen inzetten. Ik werk nu 6 jaar bij FNV Formaat (waarvan 5 in de overheidssector) en met veel plezier ga ik bij hen mijn expertise inzetten en mijn ervaringen vergroten.

Weg met de oude medezeggenschap! Help jij mee?

Gisteren (donderdag 22-11) mocht ik een workshop geven op het congres van OR Informatie. Het congres ging over reorganiseren en de rol van de ondernemingsraad daarbij. Mijn thema was: grip krijgen op de relatie met de bestuurder. Kern van mijn verhaal: grip krijg je door je te realiseren dat het OR-werk ook een vorm van politiek bedrijven is. Het gaat om relaties, mensen, doelen, belangen en ideeën. De politicologie houdt zich bezig met machtsprocessen en die worden nu juist gekenmerkt door onder andere relaties, mensen, doelen, enz, enz. Wanneer OR-en met bestuurders in staat zijn om doelen te definiëren (in gezamenlijkheid of gedeeltelijke gezamenlijkheid) en belangen op tafel durven te leggen, zal er een klimaat ontstaan waarbinnen OR en bestuurder met elkaar samen optrekken waar kan en apart waar dat moet. Dat dan wel vanuit een openheid over ieders doelen en belangen (de WOR schrijft wel over ‘belang’ maar wat is dat ‘belang’ binnen de muren van uw organisatie?). Vaak genoeg trekken OR-en zich terug in reflexen die duiden op conflict terwijl samenwerking gewenst is. Dat doorbreekt men alleen als men duidelijk is over belangen en doelen. Daarmee wordt conflict dan ook een instrument om een doel te bereiken in plaats van een situatie die vertroebeld wordt door ‘persoonlijkheid, relaties tussen mensen en de inhoud’. De openheid richting elkaar (bestuurder en OR) kan ook leiden tot een gesprek over: waar hebben we elkaar nodig? Zijn we in staat elkaar in stelling te brengen om doelen te bereiken? En op welke thema’s dan?

Afgelopen week trainde ik een ondernemingsraad van een openbaar ministerie. Twee bestuurders en 9 OR-leden ontmoeten elkaar aan een keukentafel in een oude boerderij (omgeturnd tot conferentieoord). Fles wijn op tafel, een biertje en toastjes. De bestuurder stelt dat Den Haag veel van het OM gaat vragen. De organisatie moet anders ingericht worden en dat betekent dat er nagedacht moet worden over samenwerking, kennisborging en roulatie. De OR zou daarop mooie input (aan de voorkant van de beleidsvorming kunnen geven) en kan voor de bestuurder een inspirator zijn of in ieder geval een stimulator. De bestuurder deed de uitnodiging en gaf aan welke rollen hij voor de OR weggelegd ziet bij de komende reorganisatie. De OR wilde al heel lang voor in de besluitvorming komen. Deze uitnodiging maakte duidelijk dat de bestuurder de OR graag betrekt en meeneemt maar dan ook wel “wat” wil terugverwachten. Het kost immers inspanning en dat moet wel wat opleveren. De OR nam de handschoen aan en bedenkt op dit moment antwoorden die de organisatie echt sterker kunnen maken. Antwoorden vanuit de medewerker en niet vanuit een extern buro”. 


Bovenstaande maakt mij duidelijk dat de bestuurder op dat thema de OR graag als stimulator zou willen zien en anderzijds waakhond mag zijn als het om de opvang van de personele consequenties gaat. Die rolverwisseling snapte de bestuurder en past ook binnen ieders taak. De OR wilde de rollen graag op zich nemen omdat dat nu juist ‘invloed hebben’ zou betekenen. Dit verhaal leverde bij de workshop een discussie op tussen mij en een deelnemer. ” Een OR kan maar 1 rol hebben en dat is die van overlegpartner van de bestuurder”. Ik vind dat ‘oude medezeggenschap’. Door het overleg ben je in gesprek en dat zegt nog niets over de rol die je ingenomen hebt. Ondernemingsraden zouden vaker mogen stilstaan bij een organisatieontwikkelproces, de stadia in dat proces en de rollen die daar bij passen. Die aanmeten en invullen vanuit het gestelde doel en het gestelde belang. Alleen dan zal de invloed toenemen. Maak de medezeggenschap weer levendig en modern. Doe jij mee?


Conferentie bij Wageningen UR groot succes

Afgelopen week (donderdag) een conferentie georganiseerd met de Raad van Bestuur, directeuren en medezeggenschappers (leden van het dagelijks bestuur en andere geïnteresseerden). De conferentie was een tussenstation in een lang traject naar versterking van de medezeggenschap. Het thema ‘medezeggenschap’ is door de bestuurder opgenomen in een prioriteitenlijst voor de komende jaren. Wij, Sara Meijknecht en ik, hebben samen met een van de directeuren, veel gesprekken gevoerd met OR-leden en bestuurders om met hen te kijken naar de ‘stand van de medezeggenschap’ en hieruit is een analyse gekomen die afgelopen donderdag werd gepresenteerd. Van alle kanten complimenten voor het succes van deze bijeenkomst (ism CAOP). “Er is meer uitgekomen dan ik had verwacht”, was een veel gehoorde reactie. Het traject zal een vervolg krijgen. Ik kijk zelf met veel tevredenheid terug op deze bijeenkomst. Hij was zeer goed voorbereid. Wij allen voelden ons zeer verantwoordelijk voor het resultaat. Dat maakte dat wij er veel meer tijd en energie in hebben gestoken dan uiteindelijk in rekening is gebracht. Wanneer je gelooft in een project is dat onbelangrijk. Het resultaat telt.

Eat & Greet op 4 december en RUD-dag op 26 november: meld je aan


Op 4 december organiseer ik samen met Steven Jellinghaus een eat&greet bijeenkomst in een Indonesisch restaurant in Utrecht. De 3de keer. Deze keer in samenwerking met Kluwer. Zij maken het mogelijk dat alle deelnemers een versie van ons boek “primaat van de politiek” krijgen. De rijsttafel zal deze keer nog lekkerder zijn dan anders. De meest luxe-versie zal op tafel verschijnen. Dit omdat Steven en ik het zo ontzettend leuk vinden dat onze klanten (en niet-klanten) naar deze bijeenkomsten komen. Naar ons idee is het de manier om kennis over te dragen en uit te wisselen. Steven zal wederom aan een aantal actuele zaken aandacht besteden (Wat als de onderbouwing van de bestuurder onvoldoende lijkt? Wat zegt de rechter dan? Ook zoomen we in op een schending van de privacy: mag lezen van e-mail zomaar? Uiteraard is er ook aandacht voor de wetswijziging WOR en het regeerakkoord!). Steven en ik zullen ook een doorkijkje geven van onze activiteiten in 2013: conferenties, eat & greet en boeken. Kom en geef je op!

De RUD-dag op 26 november wordt ook interessant. Er is nog plek. Kijk bij mijn vorige post voor meer informatie.

Verder


Afgelopen week een gesprek gehad bij SDU. Een goed gesprek over de activiteiten rondom medezeggenschap bij de overheid in 2013. Er gaat veel veranderen in de medezeggenschapswereld. De uitnodiging daar een steentje aan bij te dragen, is leuk. Via ‘Inzicht in de OR bij de overheid’ zullen er activiteiten op de rails worden gezet. In maart 2013 komt er een nieuwe editie van Inzicht!

 

RUD-vorming in Nederland & rol medezeggenschap 26 november in Woerden

FNV Formaat i.s.m. Werkmaatschappij BZK, De Voort Advocaten en Abvakabo FNV

Geacht OR-lid,

De voorbereidingen voor de invoering van de RUD’s op 1 januari 2013 zijn in volle gang en de medezeggenschap zit ‘vol’ in het besluitvormingstraject. De ondernemingsraden van gemeenten geven advies over de structuur en de formatie van de nieuwe organisaties. Uitdagingen zijn de professionaliteit, de samenwerking met ketenpartners en het gezaghebbend optreden van de RUD’s. Wil de medezeggenschap gaan voor een sterke RUD? Dan is het van belang dat de organisatie straks goed ingebed is in bestuurlijk Nederland en klaar is voor het vergroten van het takenpakket. Kom op 26 november en krijg meer inzicht in de vorming van de RUD’s.

26 november 2012 RUD-vorming in Nederland: de voortgang en de rol van de medezeggenschap

In welke stadia zitten de RUD’s? Wordt voldoende aandacht geschonken aan de medezeggenschap? Welke organisatorische en personele componenten verdienen meer aandacht? Is de medezeggenschap in staat om in gezamenlijkheid een positie in te nemen op deze componenten om daarmee de RUD-vorming naar een hoger plan te trekken? Hoe worden de personele consequenties opgevangen? Na deze dag bent u op de hoogte en kunt u in actie komen!

Informatie over ons volledige assortiment van diensten – maatwerkopleidingen, studiedagen, workshops, themacursussen, begeleiding en advies – kunt u vinden op onze websitewww.fnvformaat.nl.

Wij hopen u op 26 november te ontmoeten!

Met vriendelijke groet,

Bob Vermaak
Trainer/adviseur FNV Formaat

Eat&Greet (4 december 2012 16.00 uur Utrecht) actuele jurisprudentie, rijsttafel en boek “Primaat van de politiek, verschillende perspectieven op dit bijzondere fenomeen” (meld je aan!)

Inclusief het boek ‘Het primaat van de politiek’

Om van de nood een deugd te maken, organiseert het Tilburgse advocatenkantoor De Voort Advocaten | Mediators samen met Bob Vermaak op dinsdag 4 december 2012 een ‘eat & greet’-bijeenkomst over actuele jurisprudentie en andere ontwikkelingen voor de (semi-) overheid.

Deze middag worden onder andere zaken behandeld die gaan over de inhuur van externen en aanbestedingsregels en is de OR wel een eigenstandig orgaan dat zijn eigen keuze mag maken? We besteden onder meer aandacht aan de zaak van de VU: onderbouwing van bestuurder niet goed? Wat zegt de Ondernemingskamer dan?

Het wetsvoorstel tot aanpassing van de WOR (waaronder verval gbio subsidie en bedrijfscommissies) komt aan bod, met beoogde ingangsdatum van 1 januari 2013. Als over de voorstellen tot een nieuw ontslagrecht en de laatste stand rondom de normaliseringsdiscussie. Tot slot wordt aandacht besteed aan actuele ontwikkelingen rondom sociaal flankerend beleid.

Zaken die eveneens aan de orde komen:

  • Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad bij inzage van de mailbox door de werkgever
  • Verkiezingen gehouden in strijd met het toepasselijke reglement
  • Vorderingen door ondernemingsraden tot naleving van in het verleden gemaakte afspraken

Jellinghaus en Vermaak combineren dit graag met een heerlijke Indonesische rijsttafel van Restaurant Djakarta te Utrecht (Lucasbolwerk 19). Daarnaast wordt aandacht besteed aan andere recente ontwikkelingen in de rechtspraak en is ruimschoots de gelegenheid voor interactie en het stellen van vragen.

De ‘eat & greet’ is onder begeleiding van:

Steven Jellinghaus
Dr. mr. S. (Steven) Jellinghaus is advocaat-partner alsmede mediator bij De Voort Advocaten | Mediators en universitair docent bij de Vakgroep Sociaal Recht en Sociale Politiek van de Universiteit van Tilburg. Hij beschikt over een grote kennis en ervaring binnen de sector overheid waaronder de sector Rijk. In dit kader heeft hij vele ondernemingsraden en ambtenaren bijgestaan terzake kwesties rondom sociaal flankerend beleid. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan, waaronder ‘Inzicht bij de overheid’ en het boek ‘Wet op de ondernemingsraden’ (uitgegeven bij Uitgeverij Paris 2010).

Bob Vermaak
Drs. B. (Bob) Vermaak, politicoloog met bestuurskundige kennis. Zijn werkervaring bestaat uit het begeleiden van tal van ondernemingsraden op zowel gemeentelijk als rijksniveau gedurende een reorganisatie, fusietraject of herpositionering. In de praktijk ziet hij veel ondernemingsraden die stoeien met ‘wat mogen ze nu wel en wat mogen ze nu niet’? Hij schreef mee aan ‘Inzicht in de OR bij de overheid’ en schrijft thans aan een publicatie over samenwerkingsverbanden binnen de overheid.

Aanmelden en kosten
De kosten voor deze ‘eat & greet’ zijn €75,00 p.p. inclusief het boek: “Het primaat van de politiek. Verschillende perspectieven van dit bijzondere fenomeen”. De meeting begint om 16.00 uur en eindigt om ongeveer 19.00 uur. Meld je uiterlijk 25 november 2012 aan via e.schoonings@devoort.nl

Bekijk hier de uitnodiging